პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა განკუთვნილი. საიტის შესახებ გამოთქმული რჩევები, მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს გამოყენებული როგორც სამედიცინო პროფესიის ნამდვილი რჩევის შემცვლელი.

მიუხედავად იმისა, რომ ავტორებმა და გამომცემლებმა თავიანთი საუკეთესო ძალისხმევა შეადგინეს, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ამ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია ზუსტია, სამეცნიერო თეორიისა და დანამატის ანალიზი ბუნდოვანია და იცვლება. ამდენად, ჩვენ ვერ უზრუნველყოფს გარანტიას სრული სიზუსტით ფაქტების შედის ამ ნახვა.

შედეგად, ამ ვებ-გვერდის არც ავტორები და არც გამომცემლები ვალდებულნი არიან ვალდებულნი იქნებიან რაიმე გამოტოვებული, არასრული, ან დათარიღებული მასალა.

გარდა ამისა, ავტორები ამ ვებგვერდზე არ აგებენ პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევებზე, როდესაც მკითხველს ქიმიური გამოყენებისგან განსხვავებული შედეგები მოჰყვება, ვიდრე გიდების წარმოსახვაში. იმის გამო, რომ გარეთ ცვლადები და ინდივიდუალური ფაქტორები ხშირად ცვლის ეფექტურობას ნებისმიერ მოცემულ დამატებას, შედეგები შეიძლება განსხვავდებოდეს.

პასუხისმგებლობის უარყოფა:

ამ ვებ-გვერდის წაკითხვისას თქვენ იღებთ ყველა რისკს, რომელიც დაკავშირებულია რჩევებთან, მონაცემებთან და შეთავაზებებთან დაკავშირებით, სრული გაგებით, რომ თქვენ, მხოლოდ, პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი რამ, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ინფორმაციის ამოქმედებას, მიუხედავად რჩევის შესახებ თქვენი ინტერპრეტაციისა.

საიტის: იურიდიული პასუხისმგებლობის და პასუხისმგებლობის განაცხადი

საიტი არის საიტი, რომელიც ემსახურება ყოვლისმომცველ ანალიზს, გიდებს, და მიმოხილვებს ყველაზე პოპულარული დანამატები მთელს მსოფლიოში. გაზრდილი მოხმარებისა და რისკის, 2018 წლის სამომხმარებლო დამატებების გამო, ის გახდა ცნობილი, რომ ჩვენ, როგორც ორგანიზაცია, ნათელს ხდის ჩვენს სამართლებრივ შეხედულებებს, ვალდებულებებს და ვალდებულებებს.

ბიზნესის გაცნობიერება, რომელიც ხალხის განათლებას გულისხმობს, მოითხოვს, რომ ჩვენი მკითხველი გვესმის არა მარტო რას ვაკეთებთ, არამედ ისიც, რომ ეს მოვალეობა შეესაბამება აშშ-სა და საერთაშორისო სამართლის უფრო ფართო სპექტრს. ამგვარად, ეს სახელმძღვანელო გამოიკვეთება საიტის სამართლებრივი ვალდებულებების, განცხადებებისა და ვალდებულებების შესახებ.